+32 56 35 92 94 Contacteer ons

Privacy policy

1. Wie?
Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking LINUM CHARITY, vereniging zonder winstoogmerk, met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 20, met ondernemingsnummer BTW BE0537.393.163, en als contactpersoon de heer Toon Van Overschelde, Linumgroup (gdpr@linum.eu).
“Linum Charity” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. “Linum Charity” leeft met deze Privacy Policy de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

2. Welke gegevens?
Via deze website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier. Hierbij kan u gevraagd worden om uw naam (voornaam – familienaam), e-mailadres en telefoonnummer/gsm-nummer in te vullen.
• Uw voor- en familienaam, om u correct te kunnen aanspreken;
• Telefoonnummer: zo kunnen we u snel contacteren i.v.m. uw bericht of vraag;
• E-mailadres: zo kunnen we u snel contacteren i.v.m. uw bericht of vraag.
Verder verzamelt de organisatie geen gegevens.
De website plaatst enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de cookie-policy.

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?
De gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de activiteiten van onze charity. Hierbij kunnen deze gegevens worden gedeeld met verwerkers die ons ondersteunen bij het vervullen van onze missie. Momenteel maken we gebruik van de volgende verwerkers voor onze website en operationele activiteiten: IT-partners, softwaretoepassingen, websitehosting, enzovoort.
Nieuwsbrieven worden onder het gerechtvaardigd belang verstuurd, en dus zonder voorafgaandelijke toestemming van de respondent. Op iedere nieuwsbrief zal een opt-out voorzien zijn.  Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, niet-verwerkers. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “Linum Charity” uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “Linum Charity” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
De persoonsgegevens worden door “Linum Charity” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de “Linum Charity” en de gebruiker.

4. Veiligheidsmaatregelen
“Linum Charity” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan “Linum Charity” aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. U dient ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

5. Rechten van de betrokkenen
U heeft het recht om te allen tijde kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens, evenals van het gebruik dat "Linum Charity" maakt van uw persoonsgegevens.

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Linum Charity”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Linum Charity” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.2 Recht van verzet
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Linum Charity” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

5.4 Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.5 Uitoefening van uw rechten
U kan uw rechten uitoefenen door “Linum Charity” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar gdpr@linum.eu, per post naar 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 20 of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.6 Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “Linum Charity” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.7 Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

6. Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. “Linum Charity” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.
Het linken door derden naar www.linumcharity.eu is niet aan voorwaarden verbonden. Er wordt hierbij wel gevraagd duidelijk te verwijzen naar de naam Linum Charity. Linum Charity behoudt wel ten allen tijde het recht een schrapping te vragen van de link indien deze niet relevant is voor of conform is met de inhoud van www.linumcharity.eu.

7. Wijzigingen
Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.Laatst bijgewerkte versie: 18/06/2018

Copyright © Linum Charity - Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Linum Charity vzw gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten